Когенерация и тригенерация
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ


АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност. Снимки от инсталацията
ТУК
Снимки и от по-големите ни инсталации
- тук и тук...

КОВАНО ЖЕЛЯЗО от Хрими ЕООД
 

 

Когенерация и тригенерация


Mини тригенерация за индустрията – с газово лъчисто отопление за ремонтно хале.

1. Някои от причините за изграждане на когенерация за индустрията

• Липса на свободен капацитет в местната централизирана електрическа и топлинна мрежи;

• Високи разходи за технологични връзка с централизирана електрическа и топлинна мрежа;

• Ниско качество и надеждност на захранване от централизирани мрежи (от решаващо значение за високо технологично оборудване);

  За съжаление, аварии в мрежите са чести (лоши метеорологични условия, кранове, електропроводи, течове, кражба на кабели и т.н.), понякога е ниско качеството на електрическата енергия (например, отклонение / потреперване честота и напрежение - е от решаващо значение за функционирането на модерно оборудване);

  Собствените мини-когенерационни централи могат да минимизират тези проблеми ( качество и надеждност на доставките - основната причина за изграждане на собствени централи);

Висока тарифа за електрическа и топлинна енергия;

  Себестойността на собствената енергия от мини-когенерация позволява на инсталацията да се изплати за периода от 4 до 6 години.
 

2. Базови данни на обекта
        Този идеен проект включва изграждането на мини-ТЕЦ за производство на топлинна, хладилна и електрическа енергия – „Тригенерация”  към производствена база за асансьори. За целите на съгласуване на обекта с надзорните организации ТЕЦ-а ще се нарича независим източник на отопление (НИО) с паралелно производство на електроенергия.
         Базата за производство на асансьори се състои от сгради, обединени в единен двор: производството, администрация и битови помещения. Този проект включва производството на собствена топлинна /хладилна/ и електрическа енергия денонощно и целогодишно.
Газ-когенерационни централи (ГКЦ) произвеждат електрическа енергия, необходима за покриване на всички товари на обекта и своите собствени нужди във всеки даден момент. В същото време чрез използването на топлинни двигатели се постига производството на топлинна енергия под формата на топла вода 90°C. Топлинната енергия за целите на отопление и топла вода е максимална в най-студения период на годината. В този случай, липсата на топлина се компенсира чрез монтажа на върхов котел за топла вода, работещ на газ.
          Според изчисленията, извършени от максимално натоварване отопление/охлаждане през съответния период е 250 кВт за административните сгради и 950кВт за Ремонтния цех.:

       - на отопление:  250 кВт на Административните сгради;

       - на отопление 950 кВт за два Ремонтни цеха;
       - за битова гореща вода:  50кВт .

 3. Характеристики на техническите решения

Техническото решение включва използването като основно оборудване на следното:


- един бутален когенератор за комбинирано производство на електрическа енергия от 160 кВт; оборудвани утилизационен блок за генериране на топлинна мощност от 190 кВт;
- два абсорбционни чилъра с общо производство на охладителна мощност 210кВт;
- един газов водогреен котел с топлина от 300 кВт;
- газово лъчисто отопление 950кВт за Ремонтните цехове.

 Таблица № 1: Основни показатели за когенерацията

Наименование

Мощност

Инсталирана електрическа мощност на когенератора

160 кВт

Напрежение

0,4 кВ

Инсталирана топлинна мощност на когенератора

190 кВт

Инсталирана топлинна мощност на котлите

300 кВт

Инсталирана охладителна мощност на абсорбционните чилъри

210 кВт

            Избраното техническо решение постига максимална сигурност и независимост към грешки или време за отказ на някое от съоръженията.
           Монтажа на тригенерационото оборудване може да се извърши в бившето котелно помещение на промишленото предприятие, конструкцията и дограмите трябва да са от необходимата пожароустойчивост за помещения Ф5А. Размерите да отговорят на необходимата по наредба площ.

Използвани наредби:

·         НАРЕДБА № Iз-1971 от 29 октомври 2009г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар

·         НАРЕДБА ЗА УСТРОЙСТВОТО И БЕЗОПАСНАТА ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПРЕНОСНИТЕ И РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНИТЕ ГАЗОПРОВОДИ И НА СЪОРЪЖЕНИЯТА, ИНСТАЛАЦИИТЕ И УРЕДИТЕ ЗА ПРИРОДЕН ГАЗ  - Обн. ДВ. бр.67 от 2 Август 2004г ....., изм. ДВ. бр.7 от 21 Януари 2011г.

Годишното производство за което е разчетена централата е следното:
* като се вземат предвид дневните колебания на електрическия товар;
* се използва средния коефициент на натоварване, при които се вземат предвид дните на изключване на когенерационата централа за поддръжка и ремонт.

           Годишна консумация на топлинна енергия за отопление и топла вода на съоръженията е проектирано според нормативите (използвани са данни от изчислителното годишното потребление на топлинна енергия, гориво и ел енергия).

           По този начин са изчислени, годишната консумация на топлинна енергия на обекта на база следните мощности:

* отопление 1200 кВт;
* на БГВ 50 кВт;

* охлаждане - 210 кВт.


Таблица номер 2: Годишна производствена програма на мини тригенерационната инсталация

Вид на енергийната стойност

Стойност         

Електроенергия, в т.ч. (кВтч):

960 000

- отдадена в мрежата

960 000

Топлоенергия, в т.ч. (кВтч):

4 350 000

- за собствени  нужди

4 350 000

- от водогреен котел

1 800 000

За собствени нужди от мини ТЕЦ-а, загубите от разпределение в %

13%

- от когенерация

8%

- от водогреен котел

2%

- от охлаждане

3%


            Цената на един кВт/ч на електроенергията и кВт/ч топлинна енергия се изчислява, като съотношение между общата стойност на тяхното собствено производство срещу същото количество енергия доставена от външни производители за същия период от време (година).

Наименование

Стойност

(без ДДС)        

Стойност (с ДДС)

Общите инвестиции в изграждането на мини-ТЕЦ (в лева)

1 050 000

1 260 000

Общо експлоатационни разходи годишно за мини-ТЕЦ (в лева)

20 000

24 000

Разходите за покупка на еквивалентното количество на електрическа и топлинна енергия в година от мрежите на ЕОН и др. (в лева)

226 950

272 340

Спестявания за една година (в лева)

206 950

248 340

            Така, за период на изплащане на капиталовите инвестиции заложени в изграждането на мини-когенерационната /тригенерационната/ централа на базата на газобуталните двигатели, абсорбционните чилъри и върховите котли е 5,1 години.

 

4. Етапи и време за изпълнение

Изпълнението на проекта за изграждането на мини-ТЕЦ има няколко етапа:
1. Получаване на разрешение за комбинирано производство;
2. Координация на първоначални разрешителни;
3. Разработване на проектна документация;
4. Схема за финансиране на изграждането на мини-ТЕЦ;

5. Специални строителни и монтажни работи;

6. Производство и доставка на основното оборудване, комбинирано производство;
7. Монтаж;
9. Пускане в експлоатация на оборудването;
10. Обучение на персонала;
11. Въвеждане в експлоатация на ко-генерация.

Проектът ще се реализира в рамките на приблизително - 12 месеца, като конкретно за сроковете ще се изготви план-график и ще се съгласува в Инвеститора.

 5. Характеристика на риска съпътстващ изграждането на ко/три/генерация за промишлени предприятия
* режим на енергопотребление - непрекъснат или прекъснат на интервали;
* технологични процеси, при които можете да употребявате топлина;
* характеристики на финансиране на ТЕЦ (без "свободни пари");
* висока цена на забавяне на времето за пуск на мини-когенерационата централа в експлоатация (пропуснати ползи).


Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2024, Всички права запазени. Когенерация и тригенерация