ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ

ПРИРОДЕН ГАЗ
ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
БИОГАЗ
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност. Снимки от инсталацията
ТУК
Снимки и от по-големите ни инсталации
- тук и тук...

КОВАНО ЖЕЛЯЗО от Хрими ЕООД
 

 

ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ

   Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор. Газовите инсталации най-общо се делят на инсталации за природен газ и втечнени въглеводородни газове:

• Инсталации на природен газ.

    Природния газ е първичен източник на енергия с нарастващо значение за обществения сектор, енергетиката и промишлеността в целия свят. В масовата практика се налага поради следните предимства:
• Сравнително лесен добив и транспорт; 
• Висока специфична топлина на изгаряне (32 – 35MJ/m3 );
• Ефективен горивен процес (до93%) при ниска температура на кондензация на водните пари в димните газове;
• Възможност за децентрализирано отчитане на разхода на газ;
• По- ниска степен на замърсяване на околната среда с вредности в сравнение с други конвенционални източници на енергия.
    Природния газ е без мирис и цвят, затова се налага неговото одориране, с одориращи инсталации. 

    Съвременните газоснабдителни системи са сложен комплекс от съоръжения, разположени на големи по площ територии. Те включват газови находища, събирателни и преносни газопроводи, газоразпределителни станции, газоразпределителни мрежи и газорегулаторни пунктове. 

   Според налягането разпределителните газопроводи се делят на три групи: 
•  газопроводи за ниско налягане Рн.н < 5кРа 
• газопроводи за средно налягане 0,005 < Рср. <0,3МРа
• газопроводи за високо налягане 0,3 < Рв.н <1,2МРа

    Газопроводите с високо налягане се използват при пренос на големи разстояния с цел загубите на налягане да се сведат до минимум. При навлизането в градските мрежи възниква нуждата от редуциране на налягането, с цел безопасност, за Българските стандарти до 5bar. Регулирането на налягането се осъществява чрез газорегулаторни станции и регулатори на налягане, a ниско налягане за крайния потребител се постига с така наречените газорегулаторни табла. Пример за газорегулаторни станции

    През годините фирмата се наложи, като коректен партньор в доставката и изграждането на газови инсталации за обществено-административния сектор и промишлеността, следвайки новостите в бранша и нормативната уредба. 
    Възможноста за разнообразното използване на природния газ го прави предпочитан източник на енергия. 
 Част от разнообразните му приложения са следните:
• Отопление – всички видове отопление (централно и локално). Природния газ позволява лесно регулиране и управление на топлинния процес.  
 • Климатизация – едно съвременно решение, а именно климатична инсталация на газ, позволява значителна икономия на електричска енергия, динамична и сигурна инсталация, ефективноста на която не зависи от външната температура.
• Технологични нужди – все по – нарастващ е дяла на природния, газ като основен източник на енергия и в промишленоста. Инсталациите са сравнително прости, безопасни лесно се регулира; точно се измерва; не замърсява технологичното оборудване, ниски вредни емисии; проста експлоатация и голяма дълговечност на инсталацията.

 • Втечнени въглеводородни газове: 
    Търговския пропан и търговския бутан, наричани общо втечнени газове, освен че са извлечени от подпочвени природни залежи, обикновено се получават в процеса на рафинирането на суровия петрол: например от 100т суров петрол могат да се получат около 2,5т втечнен газ. 
    Налягането на газовата фаза на пропана и на бутана се увеличава с увеличаването на температурата. Манометричното налягане на газовата фаза на търговския пропан при 273К (0°С) е около 4,8bar и при 288К (15°С) е околo 8,2bar, докато търговския бутан при същите условия е, съответно около 1bar и 2,2bar; в резултат на това, съществуващото налягане в съдържателите пълни с втечнени газове е достатъчно да захрани всякакъв уред или консуматор. Много важно условие е обема на съдържателя за газ да е правилно преценен според мощността на захранваните уреди. 
 Съществуват и са възможни други принципни схеми за доставка, съхраняване и редуциране на пропан-бутана преди да достигне до консуматора. Така например в схемите на автомобилните газостанции се ползват и помпи, а газта се транспортира в течно състояние. 
По време на съществуването и дейността на фирмата ни се е налагало да бъдат разработени много различни технологични схеми, всяка отличаваща се със строга индивидуалност съобразена с желанието на клиентите и на първо място с действащите нормативни документи.
 

Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2024, Всички права запазени. ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ