Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ
ОБЕКТИ
ПРИРОДЕН ГАЗ
ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
БИОГАЗ
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност. Снимки от инсталацията
ТУК
Снимки и от по-големите ни инсталации
- тук и тук...

КОВАНО ЖЕЛЯЗО от Хрими ЕООД
 

 

"ХРИМИ" - КАЧЕСТВО, ПРЕЦИЗНОСТ, ЛОЯЛНОСТ...

   "Хрими" ЕООД - Варна е създадена през 1993г. от г-н Тодор Боевски.
В първите години фирмата се занимава с изграждане на инсталации за отопление и вентилация на производствени цехове и халета, складови бази, хотели и др...

    През 1998г. започва изпълнението на проекти за цялостно изграждане на инсталации за течни и газообразни горива (пропан-бутан и природен газ) като процеса на обслужване включва - проектиране, доставка на компонентите и монтаж на инсталациите, а също и тяхната поддръжка. Фирмата работи директно с голям брой строителни и инвеститорски компании, познава много добре структурата и участниците на пазара, и се ползва с авторитет в бранша. Притежава опит и в изграждането на инсталации за битово отопление.

   През последните години фирма Хрими насочва своята дейност към промишлените обекти, нуждаещи се от въвеждане на иновационни технологии в работният процес, като по този начин се нарежда на челно място в бранша. Част от тези обекти са реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води, топлофикационни централи и прилагане на енергийно ефективни мерки в обществени сгради (детски градини, училища, културни центрове).

   Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както  промишлени, така и за обществено-административния сектор. Газовите инсталации най-общо се делят на инсталации за природен газ.
Природният газ бързо се превръща в основен енергиен източник, тъй като той е:
- на конкурентна цена
- енерго-ефективен
- надежден
- сигурен и екологичен
- предоставя високо ниво на комфорт.
 Тези достойнства на природния газ го правят предпочитано средство както за потребителите, така и за производителите.
 Предвижда се, че в следващите 20 години, делът на природния газ на световния енергиен пазар ще се повиши главно поради две причини: растящата загриженост за околната среда и отварянето на нови пазари на енерго-ефективни системи. Счита се, че търсенето на природен газ ще нараства средно годишно с 2.25%. От друга страна, съответното годишно увеличение на търсенето на първична енергия е само 1%.  По този начин се очаква да нарасне делът на природния газ в търсенето на първична енергия.

   Фирма "Хрими" предлага един съвременен начин за отопление и охлаждане, съобразен с непрекъснато нарастващите изисквания към климатичните инсталации.
Абсорбционния чилър, използващ хладилен агент вода, е днешния най-добър  начин за климатизиране, опазване на околната среда и редуциране на разходите за енергия. С над 100 000 машини работещи по света Yazaki е лидер в производството на охлаждащи агрегати без CFC фреони. Капацитети от 30 до 100 тона студопроизводство са приложими за училища, офиси, болници, индустриални сгради, и хотели.

   Фирма "Хрими" ЕООД монтира първият чилър изцяло на газ, с което доказа  ефективноста и икономичноста на климатизацията на природен газ. Ползите, до които ще доведе масовото разпространение на газовата климатизация, могат да бъдат обобщени, както следва:
- Спестява основното гориво
 В традиционните, захранвани от електричество приложения, съотношението между генерираната охладителна енергия и изразходваното гориво е на стойности около или под единица, докато най-ефикасните газови системи са способни на по–високи коефициенти на енергийна ефективност.
- Екологични ползи
   1) По отношение на парниковия ефект: има съществено съкращаване на емисиите на въглероден диоксид, отчасти като следствие от гореспо-менатото спестяване на гориво, и отчасти от процеса на заместване на фосилното гориво (течни горива и въглища) в топлоенергийните инста-лации . Нещо повече, за разлика от традиционните устройства, газ-абсорбиращите чилъри не използват парникови газове, каквито бяха старите (хлорофлуорокарбонови и хидрохлорофлуорокарбонови) и каквито са в момента по–новите (флуорокарбонови) охлаждащи вещества.
 2) По отношение на качеството на въздуха: понижената консумация на електричество, в резултат на разпространението на газова климатизация, ще доведе до
 понижаване на емисиите от вредни вещества (натриеви, серни окиси и др.) от топлоцентралите.
- Стратегически ползи за националната енергийна ефективност
 1) Консумацията на природен газ следва изключително сезонна тенденция; нарастване на търсенето на газ през летния сезон ще доведе до по–ефективно управление на разходите за тръбопроводната система, по-ефективно използване на резервите и намаляване на енергийните разходи свързани със съхранението на газ.

Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2024, Всички права запазени. "ХРИМИ" - КАЧЕСТВО, ПРЕЦИЗНОСТ, ЛОЯЛНОСТ...