КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ

ПРИРОДЕН ГАЗ
ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
БИОГАЗ
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи вече един зимен сезон системата безпорно доказа своята ефективност.      Снимки от инсталацията
ТУК.

КОВАНО ЖЕЛЯЗО 

 

КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ

   Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства. Използват се и за изменение на условията в зони с ограничени размери в открити и закрити обеми. Приложението им в общественото и промишлено строителство се определя от изискванията на комфорта и технологията. 

   Кондиционирането на въздуха е осигуряване и подържане на необходимите параметри на въздушната среда в дадено помещение или съоръжение, които благоприятстват извършването на определена дейност или технологичен процес. 
Фирма Хрими предлага един съвременен начин за охлаждане, съобразен с непрекъснато нарастващите изисквания към охлаждащите инсталации.

    Абсорбционния чилър, използващ хладилен агент вода е днешния най-добър начин за климатизиране, опазване на околната среда и редуциране разходите за енергия. С над 100 000 машини работещи по света Yazaki е лидер в производството на охлаждащи агрегати без CFC фреони. Капацитети от 30 до 100 тона студопроизводство са приложими за училища, офиси, болници, индустриални сгради, и хотели.

    Принцип на действие на абсорбционния агрегат:
Абсорбционния охладител/отоплител използва разтвор от литиев бромид и вода, под вакуум, като работен флуид. Водата е охлаждащото вещество а литиевия бромид е абсорбенд. При абсорбционния цикъл има два генератора – единият директно се нагрява от газова горелка, а другия се нагрява от парите на охлаждащото вещество. Охлаждащото вещество се освобождава с топлината от разтвора, произвеждащ охлаждащ ефект в изпарителя, като охлаждащата вода циркулира през кондензатора и абсорбера.

- Всеки модул може да се използва за две цели: Охлаждане и отопление.
- Безопасен, не токсичен литиев бромид и вода са единствените работещи флуиди и в непрекъсната среда вакуум.
- Автоматична защита при необичайни условия на охлаждащата вода.
- Използва се двутръбна хидравлична система за доставяне на охладена/отоплена вода до централна климатична система или до множество конвектори.
- Режимите на охлаждане или отопление се избират дистанционно или от вградения контролер.
- Транспортирането е опростено поради факта, че машината е една
- Вграденият контролен панел с микропроцесорно управление спомага за лесното инсталиране и управление на машината

    За охлаждането на агрегата е необходима охладителна кула. Схематично може да се изясни по следния начин:
Потенциалната енергия на газта може да бъде превърната в охлаждаща енергия чрез използването на производителни термо-динамични процеси. Такива процеси имат конкретни гориво-спестяващи и екологични предимства пред традиционните охладителни системи, които използват като източник на енергия електричество. Така че, не е изненадващо наличието на значителни инвестиции в проучването и разрастването на употребата на газови чилъри в индустриализираните страни, където се обръща голямо внимание на опазването на околната среда и на въпросите за пестене на гориво (Япония, Съединените Щати и Северна Европа).
Това доведе в последно време до значително усъвършенстване на технологията на газовите чилъри, както по отношение на тяхната производителност, така и на надеждността им. В момента индустрията е развита до ниво, на което може да предложи на пазара огромна гама от компоненти и системи за високопроизводителна климатизация базирана на газ.

    ЕКОЛОГИЧНИ, ГОРИВО-СПЕСТЯВАЩИ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ПРЕДИМСТВА, ПОСТИЖИМИ ЧРЕЗ ГАЗОВА КЛИМАТИЗАЦИЯ
Тези ползи, до които ще доведе масовото разпространение на газовата климатизация, могат да бъдат обобщени, както следва:
– СПЕСТЯВАНИЯ НА ОСНОВНОТО ГОРИВО
В традиционните, захранвани от електричество приложения, съотношението между генерираната охладителна енергия и изразходваното гориво е на стойности около или под единица, докато най-ефикасните газови системи са способни на по–високи коефициенти на енергийна ефективност.

– ЕКОЛОГИЧНИ ПОЛЗИ
а) По отношение на парниковия ефект: има съществено съкращаване на емисиите на въглероден диоксид, отчасти като следствие от гореспо-менатото спестяване на гориво, и отчасти от процеса на заместване на фосилното гориво (течни горива и въглища) в топлоенергийните инста-лации . Нещо повече, за разлика от традиционните устройства, газ-абсорбиращите чилъри не използват парникови газове, каквито бяха старите (хлорофлуорокарбонови и хидрохлорофлуорокарбонови) и каквито са в момента по–новите (флуорокарбонови) охлаждащи вещества.
б) По отношение на качеството на въздуха: понижената консумация на електричество, в резултат на разпространението на газова климатизация, ще доведе до понижаване на емисиите от вредни вещества (натриеви, серни окиси и др.) от топлоцентралите.
– СТРАТЕГИЧЕСКИ ПОЛЗИ ЗА НАЦИОНАЛНАТА ЕНЕРГИЙНА СИСТЕМА

а) Консумацията на природен газ следва изключително сезонна тенденция; нарастване на търсенето на газ през летния сезон ще доведе до по–ефективно управление на разходите за тръбопроводната система, по-ефективно използване на резервите и намаляване на енергийните разходи свързани със съхранението на газ.
б) По-малък брой на летните пикове в потреблението: Постоянното (и неизбежно) нарастване на търсенето на климатизация, води до значителни проблеми в електрическата разпределителна система, особено при средните и нисковолтовите мрежи. Дори сега, на потребителите се отказва възможността да увеличат техните енергийни мощности. От друга страна газовата разпределителна мрежа, която е приспособена за зимно потребление, е напълно способна да посрещне нуждите на климатизацията на газ.

Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2018, Всички права запазени. КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ