ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Проектиране, доставка и монтаж на газови,       гр. Варна ул. Перла №42,
отоплителни и климатични инсталации                тел: 052 731 275; e-mail: office@hrimi-bg.com
 
 
ГАЗОВИ ИНСТАЛАЦИИ
Фирмата е лидер в проектирането и изпълнението на газови инсталации, както промишлени, така и за обществено-административния сектор.
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
Топлинния комфорт на хората се определя от интензивноста на енергоразхода, начините за топлоотдаване и топлинното равновесие.
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
Системите за климатизация са предназначени за поддържане на параметрите на микроклимата в затворени пространства.
ПРЕЧИСТВАТЕЛНИ СТАНЦИИ
Необходимостта от реконструкция и модернизация на пречиствателни станции за отпадни води налага въвеждане на иновационни технологии
ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ
Инсталации за обезвреждане и оползотворяване на сметищен газ

ПРИРОДЕН ГАЗ
ВТЕЧНЕНИ ВЪГЛЕВОДОРОДНИ ГАЗОВЕ
БИОГАЗ
ОТОПЛИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
КЛИМАТИЧНИ ИНСТАЛАЦИИ
СОЛАРНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ ИНСТАЛАЦИИ
ПРОЕКТАНТСКИ РАЗРАБОТКИ

АКТУАЛНО:
1. Специалистите на "Хрими" ЕООД монтираха газова отоплителна инсталация на промишлена сграда с инфрачервено лъчисто отопление, което постига своя ефект на затопляне на определени зони, а не целия обем на промишлените халета и така пести средства от разходи за гориво.
* След като работи без нито един проблем вече два зимни сезона системата безпорно доказа своята ефективност и икономичност. Снимки от инсталацията
ТУК
Снимки и от по-големите ни инсталации
- тук и тук...

КОВАНО ЖЕЛЯЗО от Хрими ЕООД
 

 

ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ

Управлението на битовите отпадъци включва събиране, анаеробно разлагане и компостиране (на биоразградимите отпадъци), изгаряне, рециклиране (на пластмаса, стъкло, хартия и метали след разделно събиране) и депониране. Екологичните и икономически ползи от различните методи на обработване зависят съществено от местните условия, като гъстота на населението, инфраструктура и климат, както и от наличието на пазари за свързаните с този процес продукти (енергия, компост, рециклиран материал). Това означава, че няма универсална най-добра технология. Всяка една от тях има своето място в решаване на проблемите с битовите отпадъци според конкретните условия.

Общи изисквания за структурата, материалите и начина на изграждане на депата
Цената за депониране на отпадъци трябва да възстановява разходите за изграждане на депото и да покрива разходите за експлоатация, мониторинг, закриване и следексплоатационни грижи за площадката на депото за период не по-кратък от 30 години. Депата се проектират и изграждат при спазване на установените в страната норми за проектиране на фундирането, на строителните конструкции и на мрежите и съоръженията на техническата инфраструктура; противопожарни строително-технически норми (ПСТН); норми за допустими емисии и за качество на околната среда; санитарно-хигиенни норми; съществени изисквания за устройство и безопасна експлоатация на съоръженията с повишена опасност.
Основно изискване към конструкцията на депото и геоложката основа е да са дълготрайни и устойчиви при експлоатационни и сеизмични натоварвания. Необходима е защита срещу навлизане на атмосферни, повърхностни и подземни води в депонираните отпадъци.

Проектиране и дизайн на събиране, обезвреждане и обеззаразяване на сметищен газ

В момента един от основните методи за саниране на големи и малки градове на твърди битови отпадъци (ТБО) е заравянето им в сметищата. В процеса на съхраняване на твърди отпадъци на депо за отпадъци, при липса на кислород, висока температура и влажност се получава естествено анаеробно разграждане на органичните отпадъци. Един продукт на този процес е сметищен газ - смес от метан и въглероден диоксид във високи концентрации на 50-75% и 25-50% съответно, с малко количество примеси (азот, силиций, сяра, сероводород). Като сметищния газ може да съдържа десетки различни органични съединения. Съдържанието на сметищния газ в различните компоненти зависят от състава, който се съхранява в депото. Средната продължителност на производство на газ в тялото на депото трае 10-50 години след закриване и рекултивация на депото.
Неконтролираното излизане на сметищен газ и мириса се усещат на голямо разстояние.
Депониране на газ и произведената миризма са причинена от наличието на примеси като водороден сулфид, органични серни съединения (меркаптани), различни естери, алкинбензоли, и т.н. Тези вещества с интензивен аромат често в ниски концентрации има вредни за здравето на жителите на близките райони ефекти.
Фирмата се занимава с проектиране на професионална система за събиране, обезвреждане и оползотворяване на сметищния газ с всички съвременни изисквания за опазване на околната среда.

Стандартна система за събиране, се състои от мрежа от вертикални кладенци, свързани с хоризонтален тръбопровод. Среден радиус на сметищния газ около дупката на около 50 метра на системата за събиране на газ може да покрие цялата територия на депото след края на операция или отделни негови части, както се изисква.


Ако събраната сметищна газ просто се изгаря, мярката е чисто екологична. От икономическа гледна точка, то е препоръчително да се използват сметищен газ като високо енергийно възобновяемо гориво. Директното изгаряне става с т.н. Факел за газ. /показан на снимката/

С цел за събиране и ефективност на депонирането е необходимо да се направят предварителни теоретични изчисления и компютърно моделиране на образуване на газ във вътрешността на многоъгълника, и след това определя оптималния брой на кладенци на площадката и тяхното местоположение.
Основни елементи на инсталацията за събиране, обезвреждане и оползотворяване на сметищния газ
:
• точка на сметищния газ (газови кладенци);
• тръби за транспортиране на сметищен газ;
• да се контролира потока на сметищния газ (Събирателна станция);
• събиране на кондензата;
• компресори и оборудване за обезвреждане / рециклиране (инсталация за изгаряне, блок на топлинна и електрическа енергия, и т.н.).
Екологични ефекти от въвеждането на събиране, обезвреждане и оползотворяване на сметищния газ ще се състои от следните задачи:
• намаляване на отрицателното въздействие на депонирането на местно ниво, това е, най-близките населени места, и, преди всичко, премахване на неприятни миризми;
• намаляване на негативното въздействие на глобално ниво, намаляване на емисиите на парникови характеристики на сметищния газ;
• Намаляване на нивото на пожар и експлозия в депото;
• Повишена безопасност за работниците и служителите депото;
• Използване на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Икономически и Екологични ползи от обезвреждане на сметищния газ:
Безспорно най-голям е екологичният ефект от обезвреждането на сметищния газ чрез изгаряне или чрез производство на електроенергия от него, защото:
- Намаляват емисиите на парникови газове. Изгорелите газове са с 9 пъти по-малък парников ефект;
- Силно намаляват неприятните миризми, отделяни от депото;
- Избягва се вероятността от взривяване на депото;
- Запазва се почвеният слой от унищожаване вследствие на реакцията му с метана.
При реализацията на бъдещите проекти, предлагаме пълен инженеринг в технологичната част – техническо проектиране и съгласуване на проектите, изграждане, монтаж и пуск на инсталацията. За извършване на всички тези дейности са необходими повече от 12 месеца.

Инвестицията за технологичната част на инсталацията е в приблизителен размер на 1 млн. евро. Досега изградени инсталации в други Европейски държави се откупуват за около 3 до 4 години.

При избор на подходящи терени за изграждане на съораженние за обезвреждане на отпадъци се спазва Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоражения за третиране на отпадъци (обн. ДВ, бр.81/2004 г.).
При проектиране, изграждане и експлоатация на депата за отпадъци трябва да бъдат спазени изискванията, регламентирани с Наредба № 8 за условията и изискванията за изгр аждане и експлоатация на депа и други съоражения и инсталации за оплзотворяване и обезвреждане (ДВ, бр. 83/2004 г.)
Проектните решения трябва да осигуряват
недопускане замърсява на атмосферния въздух, почвите, подземните и/или повърхностните води.

  

И накрая искаме да ви представим нещо от сферата на на бъдещите технологии – разработка на Бензин от сметищата


Голям брой компании експериментират разработването на процеси за конверсия на газове в течни горива. В бъдеще голяма част от автомобилите ще се движат с бензин, добит от сметищата.  Технология е единствена и е постигнат значителен прогрес в разработката за превръщане на два мощни парникови газа – СО2 и метан – в течно гориво, което може да замести бензина.

  


Начало l За фирмата l Партньори l Сертификати l Полезно l Контакти
2024, Всички права запазени. ИНСТАЛАЦИЯ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА СМЕТИЩЕН ГАЗ